Charita Beroun

Charita Beroun byla založena dne 28. 11. 1993. Z rozhodnutí pražského arcibiskupa se stala v roce 1996 samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. Předmětem její činnosti je pomoc lidem v nouzi na křesťanských principech. 

Dnes poskytuje 12 registrovaných sociálních služeb rodinám s dětmi, seniorům a osobám bez přístřeší a je nejvýznamnějším poskytovatelem v regionu. Ročně její služby vyhledá a pomoc nabízí čtrnácti stům klientů a zaměstnává více než sto pracovníků.

Cíl Charity Beroun

Cílem našeho konání je pomáhat klientům tam, kde jejich síly selhávají. Vzhledem k různorodosti klientů služeb se i metody k dosažení cíle různí. Jedná se především o konkrétní práci s jednotlivci.

Historie 

Charita Beroun je církevní organizace, která byla založena v roce 1993 a jako samostatná právnická osoba figuruje od roku 1996. Až do začátku roku 2005 pracovala pod Arcidiecézní charitou Praha, organizovala akce na dobrovolnické bázi - sběr šatstva, pomoc při povodních, základní materiální pomoc potřebným.

S nástupem nové ředitelky, JUDr. Jany Civínové, v dubnu 2004, se tehdejší Farní charita Beroun začala profesionalizovat a v lednu 2005 se zcela osamostatnila. Jako priority pro své sociální projekty si zvolila bezdomovectví, péči o nemocné a staré občany a pomoc rodinám a mládeži v sociálně nepříznivé situaci. V současné době poskytuje již 12 sociálních služeb registrovaných dle zákona 108/2006 Sb. a je nejvýznamnějším poskytovatelem sociálních služeb na Berounsku a Hořovicku.

JUDr. Jana Civínová byla s přestávkami ředitelkou FCH Beroun do roku 2016. Od 1.1.2017 je ředitelem a statutárním zástupcem Ing. Petr Horák.

Rozvoj sociálních služeb a dalších projektů

Od června 2004 provozuje Charitní pečovatelskou službu, především pro obyvatele malých obcí na Berounsku, kde je v této době nedostatečná síť sociálních služeb.
Od ledna 2005 přebírá od ADCH Praha Azylový dům pro muže bez přístřeší v Berouně a tento projekt dále rozvíjí.

V období let 2005 - 2007 pořádá jednorázové a krátkodobé akce pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním v rámci Centra volnočasových aktivit. Od ledna 2006 rozšiřuje služby azylového domu o terénní program pro muže bez přístřeší. Od července zahajuje provoz Klubu Betlém v Lochovicích, který se zaměřuje na sanaci rodiny, zvláště na pomoc rodičům s dětmi v tísni. Od září otevírá samostatné Denní centrum pro osoby bez přístřeší a Počítačové a vzdělávací centrum, oba projekty v novém Komunitním centru v Berouně.

V lednu 2007 rozšiřuje pečovatelskou službu o služby odlehčovací. V květnu slavnostně otevírá Denní Stacionář sv. Anežky České pro seniory v Berouně na Závodí. V průběhu roku realizuje Výukový program prevence kriminality ve spolupráci s Probační a mediační službou.

V srpnu 2008 rozšiřuje službu denního stacionáře o nepřetržitý provoz a otvírá paralelně fungující službu týdenního stacionáře, od září 2008 otevírá službu sociální rehabilitace a terénní program zaměřuje na vyloučené romské lokality. V listopadu získává investiční dotaci ROP na stavbu Azylového domu pro matky/otce s dětmi v tísni v Lochovicích a zahajuje Veřejnou sbírku Pokojíčky na dofinancování stavby.

V září 2009 zavádí službu osobní asistence pro seniory.

V prosinci 2010 slavnostně otevírá Azylový dům pro matky/otce s dětmi v tísni v Lochovicích. Od května 2010 realizuje evropský projekt Pomůžeme vám uspět, jehož cílem je zvýšení úspěšnosti klientů programu v oblasti pracovní integrace. Rozhodnutím MPSV ze dne 31.8.2010 byla udělena akreditace vzdělávací instituce a pověření k uskutečňování vzdělávacího programu Standardy kvality soc. služeb.

V lednu 2011 Farní charita Beroun vyhrává veřejnou zakázku „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ a díky získaným finančním prostředkům zkvalitňuje služby pro klienty svých azylových domů a Denního centra. Zároveň rozšiřuje služby o terénní program pro osoby bez přístřeší a v tísni.
V červenci 2011 získává do dlouhodobého pronájmu dům v Berouně - Zavadilce a během dvou měsíců jej dokáže s minimálními investicemi kompletně zrekonstruovat pro potřeby Stacionáře sv. Anežky České, který začíná specializovat své služby na péči o osoby s poruchami paměti, zejména Alzheimerovou chorobou. V listopadu na téže adrese slavnostně otevírá Dům charity. Na konci roku 2011 se po úpravách 2. patra objektu stěhuje i ústředí FCH Beroun.

V únoru 2012 je ve spolupráci s městem Beroun poprvé v historii regionu spuštěn projekt Teplá židle - krizový noční provoz v prostorách Denní centra. Jedná se poskytnutí prostor se sociálním zázemím pro osoby z ulice, kam se mohou zdarma uchýlit v mrazivém počasí. Tento počin představuje prevenci před umrznutím či újmě na jejich zdraví, ale i ochraně majetku občanů.
Po skončení projektu Pomůžeme vám uspět od května 2012 začíná samostatně fungovat Šicí dílna, která je vybavena zařízením na šití výrobků z látek a provádění rukodělných prací, opravy oděvů, žehlení a mandlování prádla. Spolu s výrobky klientů všech zařízení se Šicí dílna se svými výrobky po celý rok účastní nejrůznějších řemeslných trhů a výstav, dokonce v zahraničí.

Rozvíjíme službu Sociální rehabilitace s tréninkovými pracovišti pro muže, a v roce 2013 získáváme registraci i na její pobytovou formu v novém zařízení Dům Počaply. V dubnu otevíráme nový (v pořadí již druhý) benefiční obchod CHARITY ŠOP v Hořovicích, který je zaměřen na prodej zboží darovaného veřejností. V červnu otevíráme Dům Počaply pro klienty.

V březnu 2014 byla založena Sociální firma Dobré dílo. Díky dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost se firma začíná rozjíždět. V červnu 2014 otevíráme další benefiční obchod, tentokrát v Berouně. 

Cílem do dalších let je nejen rozvoj sociálních služeb, ale i posílení sociální firmy a rozvoj benefičních obchodů za účelem zisku finančních prostředků. V roce 2015 otevíráme další benefiční obchod, ve Zdicích. V roce 2016 resp. 2017 začaly probíhat dva dlouhodobé projekty financované ESF - Neformální péče a Dětská skupina Beránek.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90

 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita Beroun obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

zašlete DMS na číslo 87 777

 
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz