Farní charita Beroun

Farní charita Beroun je církevní organizace, která byla založena dne 28. 11. 1993. Z rozhodnutí pražského arcibiskupa se stala v roce 1996 samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. Předmětem její činnosti je pomoc lidem v nouzi na principech křesťanské lásky.

Dnes poskytuje 12 registrovaných sociálních služeb rodinám s dětmi, seniorům a osobám bez přístřeší a je nejvýznamnějším poskytovatelem v regionu. Ročně její služby vyhledá a pomoc nabízí čtrnácti stům klientů a zaměstnává více než sto pracovníků.

Cíl Farní charity Beroun

Cílem našeho konání je pomáhat klientům tam, kde jejich síly selhávají. Vzhledem k různorodosti klientů služeb se i metody k dosažení cíle různí. Jedná se především o konkrétní práci s jednotlivci.

Historie Farní charity Beroun

Farní charita Beroun je církevní organizace, která byla založena v roce 1993 a jako samostatná právnická osoba figuruje od roku 1996. Až do začátku roku 2005 pracovala pod Arcidiecézní charitou Praha, organizovala akce na dobrovolnické bázi - sběr šatstva, pomoc při povodních, základní materiální pomoc potřebným.

S nástupem nové ředitelky, JUDr. Jany Civínové, v dubnu 2004, se Farní charita Beroun začala profesionalizovat a v lednu 2005 se zcela osamostatnila. Jako priority pro své sociální projekty si zvolila bezdomovectví, péči o nemocné a staré občany a pomoc rodinám a mládeži v sociálně nepříznivé situaci. V současné době poskytuje již 12 sociálních služeb registrovaných dle zákona 108/2006 Sb. a je nejvýznamnějším poskytovatelem sociálních služeb na Berounsku a Hořovicku.

JUDr. Jana Civínová se po deseti letech práce rozhodla k 30.6.2014 rezignovat na svoji funkci ředitelky organizace a na pozici ředitelky a statutárního zástupce je k 1.7.2014 jmenovaná Mgr. Ivana Vašků, 30.8.2015 je do funkce jmenován Mgr. Martin Loduha, který k 18.1.2016 rezignoval a 19.1.2016 je do funkce jmenována opět JUDr. Jana Civínová. Od 1.1.2017 je ředitelem a statutárním zástupcem Ing. Petr Horák.

Rozvoj sociálních služeb a dalších projektů

Od června 2004 provozuje Charitní pečovatelskou službu, především pro obyvatele malých obcí na Berounsku, kde je v této době nedostatečná síť sociálních služeb.
Od ledna 2005 přebírá od ADCH Praha Azylový dům pro muže bez přístřeší v Berouně a tento projekt dále rozvíjí.

V období let 2005 - 2007 pořádá jednorázové a krátkodobé akce pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním v rámci Centra volnočasových aktivit. Od ledna 2006 rozšiřuje služby azylového domu o terénní program pro muže bez přístřeší. Od července zahajuje provoz Klubu Betlém v Lochovicích, který se zaměřuje na sanaci rodiny, zvláště na pomoc rodičům s dětmi v tísni. Od září otevírá samostatné Denní centrum pro osoby bez přístřeší a Počítačové a vzdělávací centrum, oba projekty v novém Komunitním centru v Berouně.

V lednu 2007 rozšiřuje pečovatelskou službu o služby odlehčovací. V květnu slavnostně otevírá Denní Stacionář sv. Anežky České pro seniory v Berouně na Závodí. V průběhu roku realizuje Výukový program prevence kriminality ve spolupráci s Probační a mediační službou.

V srpnu 2008 rozšiřuje službu denního stacionáře o nepřetržitý provoz a otvírá paralelně fungující službu týdenního stacionáře, od září 2008 otevírá službu sociální rehabilitace a terénní program zaměřuje na vyloučené romské lokality. V listopadu získává investiční dotaci ROP na stavbu Azylového domu pro matky/otce s dětmi v tísni v Lochovicích a zahajuje Veřejnou sbírku Pokojíčky na dofinancování stavby.

V září 2009 zavádí službu osobní asistence pro seniory.

V prosinci 2010 slavnostně otevírá Azylový dům pro matky/otce s dětmi v tísni v Lochovicích. Od května 2010 realizuje evropský projekt Pomůžeme vám uspět, jehož cílem je zvýšení úspěšnosti klientů programu v oblasti pracovní integrace. Rozhodnutím MPSV ze dne 31.8.2010 byla udělena akreditace vzdělávací instituce a pověření k uskutečňování vzdělávacího programu Standardy kvality soc. služeb.

V lednu 2011 Farní charita Beroun vyhrává veřejnou zakázku „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ a díky získaným finančním prostředkům zkvalitňuje služby pro klienty svých azylových domů a Denního centra. Zároveň rozšiřuje služby o terénní program pro osoby bez přístřeší a v tísni.
V červenci 2011 získává do dlouhodobého pronájmu dům v Berouně - Zavadilce a během dvou měsíců jej dokáže s minimálními investicemi kompletně zrekonstruovat pro potřeby Stacionáře sv. Anežky České, který začíná specializovat své služby na péči o osoby s poruchami paměti, zejména Alzheimerovou chorobou. V listopadu na téže adrese slavnostně otevírá Dům charity. Na konci roku 2011 se po úpravách 2. patra objektu stěhuje i ústředí FCH Beroun.

V únoru 2012 je ve spolupráci s městem Beroun poprvé v historii regionu spuštěn projekt Teplá židle - krizový noční provoz v prostorách Denní centra. Jedná se poskytnutí prostor se sociálním zázemím pro osoby z ulice, kam se mohou zdarma uchýlit v mrazivém počasí. Tento počin představuje prevenci před umrznutím či újmě na jejich zdraví, ale i ochraně majetku občanů.
Po skončení projektu Pomůžeme vám uspět od května 2012 začíná samostatně fungovat Šicí dílna, která je vybavena zařízením na šití výrobků z látek a provádění rukodělných prací, opravy oděvů, žehlení a mandlování prádla. Spolu s výrobky klientů všech zařízení se Šicí dílna se svými výrobky po celý rok účastní nejrůznějších řemeslných trhů a výstav, dokonce v zahraničí.

Rozvíjíme službu Sociální rehabilitace s tréninkovými pracovišti pro muže, a v roce 2013 získáváme registraci i na její pobytovou formu v novém zařízení Dům Počaply. V dubnu otevíráme nový (v pořadí již druhý) benefiční obchod CHARITY ŠOP v Hořovicích, který je zaměřen na prodej zboží darovaného veřejností. V červnu otevíráme Dům Počaply pro klienty.

V březnu 2014 byla založena Sociální firma Dobré dílo. Díky dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost se firma začíná rozjíždět. V červnu 2014 otevíráme další benefiční obchod, tentokrát v Berouně. 

Cílem do dalších let je nejen rozvoj sociálních služeb, ale i posílení sociální firmy a rozvoj benefičních obchodů za účelem zisku finančních prostředků. V roce 2015 otevíráme další benefiční obchod, ve Zdicích. V roce 2016 resp. 2017 začaly probíhat dva dlouhodobé projekty financované ESF - Neformální péče a Dětská skupina Beránek.

Podpořte nás
 

Kontakt - Ústředí organizace

Farní charita Beroun

IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329

č. účtu: 364 904 369/0800

Adresa: Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka

ID datové schránky: ujvg8ez

Telefon: 313 030 400

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz

 
 

FACEBOOK

http://www.facebook.com/CharitaBeroun